SNFs seminar i forbindelse med årsmøtet i Rovaniemi, 31. oktober – 2. november 2008. Meld deg på til seminaret / årsmøtet ved å sende epost til snf@trollnet.no og be om påmeldingsskjema og informasjon. Medlemmer har fått dette tilsendt i posten. Påmeldingsfrist 20. september.

Innledninger ved bl.a. Petra Biret Magga fra Vuotsu, Finland og Valentina Sovkina fra Lovozero, Kolahalvøya.

Seminarets formål: Løfte forhold som anses som samiske kvinners ”private- og familiesfære” til en offentlig sfære; slike forhold som gjør at kvinner blir hemmet i å delta i offentlig samfunnsliv. Dette for å styrke samiske kvinners rolle som aktive samfunnsaktører, og å motivere samiske kvinner til engasjement og utvikling på egne vilkår.

Bakgrunn i henhold til internasjonalt arbeid for å fremme kvinners stilling:

”Handlingsplanen fra Beijing skal bidra til å styrke kvinners stilling. Målsettingen er å fjerne enhver hindring for kvinners aktive deltakelse innenfor alle sfærer av det offentlige så vel som det private liv. Dette skal skje gjennom full og likeverdig deltakelse i økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske beslutningsprosesser.” (Mavic Cabrera-Balleza, Filippinene 10.03.2005 www.fokuskvinner.no )

Seminarets tema: SNF mener at samiske kvinner ikke deltar likeverdig med menn i utvikling av egne samfunn på lokalt og regionalt nivå. SNF ønsker å se på hva som hemmer dette og her synliggjøre utfordringer ved oppfostring av barn i flerkulturelle samfunn, der barn og unge vokser opp i en hverdag styrt av flere verdisett, som ofte er både tradisjonelt samiske og påvirket av nye livsstiler. I tilknytning til dette se på eldre samers livssituasjon; hvordan eldre ikke lenger synes å ha plass i de yngre generasjoners hverdag. Vi vil se på hvordan tradisjonell samisk bruk av naturen, samiske lek- og fortellertradisjoner og kunstneriske uttrykksformer kan hjelpe til å finne harmoni og gi sjelefred, til nytte for flere generasjoner. Vi vil også se på hvordan knytte bånd over landegrenser for et styrket samarbeid i å finne løsninger på disse utfordringer.