SNFs årsmøteuttalelse nr. 4:

Kvinner samlet til SNF-Samisk KvinneForums årsmøte mener det er nødvendig å sette igang arbeid med en handlingsplan mot all form for misbruk av alkohol og familierelatert vold i de samiske samfunn. SNF vil arbeide for at et slikt arbeid kan igangsettes i 2009 og være ferdig i 2010.  Forutsetningen er at det bevilges nordiske midler, slik at handlingsplanen omfatter den samiske befolkningnen i alle fire land.   

Samtidig er SNF glad for urfolksorganisasjonen RAIPONs initiativ;  et prosjekt som skal motvirke alkoholsmisbruk i urfolkssamfunn i Nordvest-Russland og er  kalt ”La oss lære å leve uten alkohol”. SNF ser det som naturlig at prosjektet er en del av handlingsplanen. Prosjektet ble presentert av dr. Larisa Abryutina, som er styremedlem i Raipon, på SNFs seminar ”Sjelefred” i Rovaniemi 31.okt-1.nov. 2008.

SNFs årsmøte i Rovaniemi har vedtatt at SNF blir partner i prosjektet, som er ment å igangsettes som et pilotprosjekt i tre landsbyer i Nordvest-Russland. Ett er den samiske landsbyen Lovozero.