SNFs årsmøteuttalelse nr. 1:

I 2009 er det sametingsvalg i både Sverige og Norge.  I samband med det har SNF-Samisk KvinneForums følgende spørsmål som vi vil stille til partiene før den kommende mandatperioden:
1.  Hva er ditt partis definisjon av kjønnslikestilling ?
2. Er likestilling et prioritert spørsmål for ditt parti?
3. Hvilke tiltak vil ditt parti vedta å igangsette for å oppnå likestilling innom Sametinget ?
4. Hvilke konkrete tiltak har ditt parti gjennomført i denne mandatperioden for å forbedre likestilling i Sametinget?
5. Er likestilling et viktig spørsmål i Samisk Parlamentarisk Råd og i så fall, på hvilken måte?
6.  Hva vil ditt parti gjøre for å rette oppmerksomheten mot at kjønn fortsatt er medbestemmende i om man oppnår makt og innflytelse i det samiske samfunnet?