SNF-Samisk KvinneForums brev til sametingene i Norge, Sverige og Finland og til Samerådet.

ANMODNING OM AT SAMETINGENE OG SAMERÅDET BIDRAR TIL AT DET UTARBEIDES EN HANDLINGSPLAN MOT ALKOHOLMISBRUK OG FAMILIERELATERT VOLD I SAMISKE SAMFUNN

Det vises til vedlagte uttalelse fra SNF-Samisk KvinneForums årsmøte i Rovaniemi  1. -2. november 2008.

SNF ber om at deres organ kan støtte SNF i at det er nødvendig med en  handlingsplan mot alkoholmisbruk og familierelatert vold i samiske samfunn. 

SNF ber om at saken blir satt på deres agenda, slik at arbeidet med en handlingsplan kan igangsettes så snart som mulig.

SNF vet at samiske kvinner og hele familier lider under alkoholsmisbruk, men SNF har ikke resurser og kapasitet til å organisere igangsetting av et omfattende arbeid som dette, da vi verken har et sekretariat eller faste ansatte.

SNF mener at arbeidet må organiseres innenfor en etablert institusjon som et flerårig prosjekt, med egen prosjektleder og et prosjektstyre, og må finansieres med nordiske midler, slik at prosjektet kan omfatte hele den samiske befolkningen i alle fire land.  Arbeidet må forankres i samiske kompetansemiljøer innen feltet og må også forankres i samiske lokalsamfunn og miljøer.
Dearvvuođaiguin

May-Lisbeth Myrhaug  styremedlem (sign.)

Gudrun E E Lindi           styremedlem (sign.)

Styremedlem i SNF, Gudrun E E Lindi, og styremedlem i urfolksforbundet RAIPON i Russland, Larisa Abryutina, på Sámekonferansen i Rovaniemi i oktober. I forbindelse med presentasjon av RAIPONs prosjekt «Lær å leve uten alkohol» på SNFs seminar i Rovaniemi, ble det uttrykt behov for at alkoholmisbruk og familierelatert vold må tas på alvor over hele Sameland, ikke bare på russisk side.  Derav ideen om en Handlingsplan. Foto: Alexander Kobelev. 

Om RAIPON: www.raipon.org