For et år siden skrev SNF et brev til myndigheter i Sápmi og oppfordret til å arbeide mot alkoholmisbruk i samiske samfunn. SNF fikk ikke respons på en slik oppfordring, og besluttet så å søke midler selv fra Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbeidsprogram, Sametinget i Norge og Barentssekretariatet i Norge. Arbeidet var så viktig at vi kunne ikke la det ligge. Fra disse har SNF mottatt prosjektmidler 2009-2011 på i alt 575 000 nkr. Nå har SNF sammen med RAIPON og andre samarbeidsparter kunnet igangsette arbeidet med en handlingsplan mot vold og alkoholmisbruk og prosjektet ”La oss lære å leve uten alkohol”.

SNFs brev 11. november 2008:

ANMODNING OM AT SAMETINGENE OG SAMERÅDET BIDRAR TIL AT DET UTARBEIDES EN HANDLINGSPLAN MOT ALKOHOLMISBRUK OG FAMILIERELATERT VOLD I SAMISKE SAMFUNN

Det vises til vedlagte uttalelse fra SNF-Samisk KvinneForums årsmøte i Rovaniemi  1. -2. november 2008.

SNF ber om at deres organ kan støtte SNF i at det er nødvendig med en  handlingsplan mot alkoholmisbruk og familierelatert vold i samiske samfunn. 

SNF ber om at saken blir satt på deres agenda, slik at arbeidet med en handlingsplan kan igangsettes så snart som mulig.

SNF vet at samiske kvinner og hele familier lider under alkoholsmisbruk, men SNF har ikke resurser og kapasitet til å organisere igangsetting av et omfattende arbeid som dette, da vi verken har et sekretariat eller faste ansatte.

SNF mener at arbeidet må organiseres innenfor en etablert institusjon som et flerårig prosjekt, med egen prosjektleder og et prosjektstyre, og må finansieres med nordiske midler, slik at prosjektet kan omfatte hele den samiske befolkningen i alle fire land.  Arbeidet må forankres i samiske kompetansemiljøer innen feltet og må også forankres i samiske lokalsamfunn og miljøer.

Dearvvuođaiguin

May-Lisbeth Myrhaug                                                                       Gudrun E E Lindi
styremedlem (sign)                                                                           styremedlem (sign.)

PRESSEMELDING – 7. november 2008
SNF, Pb 110, 9735 Kárášjohka 

Resolusjoner vedtatt på SNFs  årsmøte  den 1-2 nov 2008 i  Rovaniemi.

Resolusjon nr. 4:
Handlingsplan mot all form for alkoholmisbruk og familierelatert vold

Kvinner samlet til SNF-Samisk KvinneForums årsmøte mener det er nødvendig å sette igang arbeid med en handlingsplan mot all form for misbruk av alkohol og familierelatert vold i de samiske samfunn. SNF vil arbeide for at et slikt arbeid kan igangsettes i 2009 og være ferdig i 2010.  Forutsetningen er at det bevilges nordiske midler, slik at handlingsplanen omfatter den samiske befolkningnen i alle fire land.
Samtidig er SNF glad for urfolksorganisasjonen RAIPONs initiativ; et prosjekt som skal motvirke alkoholsmisbruk i urfolkssamfunn i Nordvest-Russland og er  kalt ”La oss lære å leve uten alkohol”. SNF ser det som naturlig at prosjektet er en del av handlingsplanen. Prosjektet ble presentert av dr. Larisa Abryutina, som er styremedlem i Raipon, på SNFs seminar ”Sjelefred” i Rovaniemi 31.okt-1.nov. 2008.

SNFs årsmøte i Rovaniemi har vedtatt at SNF blir partner i prosjektet, som er ment å igangsettes som et pilotprosjekt i tre landsbyer i Nordvest-Russland. Ett er den samiske landsbyen Lovozero.