stholm-utst-12

SNF-Samisk KvinneForum har seminar og årsmøte i Stockholm 15.-17. oktober, med tema ”Samekvinner og selvbestemmelse”.

SNF-Samisk KvinneForum vil samles med 25 deltagere på Hotel Oden i Stockholm 15.-17. oktober 2010. Tema er “Samekvinner og selvbestemmelse”. Seminaret og årsmøtet vil tolkes mellom svensk/norsk og russisk.

SNF ser behov for å sette på dagsorden kunnskaper om samisk selvbestemmelse i et kvinneperspektiv, og inviterer kvinner til å delta aktivt i å definere og diskutere begrepet samisk selvbestemmelse.

Tredelt prosjekt “Samekvinner og selvbestemmelse 2010-2011”
-Vi mangler arenaer for å samle og utvikle kvinners kunnskap på dette feltet, sier styret i SNF. SNF har derfor initiert et prosjekt “Samekvinner og selvbestemmelse 2010-2011”, som består av tre deler. Disse er: Del 1: Seminaret i Stockholm, og Del 2: Deltagelse på verdenskongressen Women’s Worlds i Canada juli 2011, med samme seminartema, i samarbeid med andre urfolkskvinneorganisasjoner, og Del 3: Få til et samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner for å utvikle, informere om og implementere kompetanse om samekvinner og selvbestemmelse. Dette vil la seg realisere hvis SNF får finansiert prosjektet. 

Målet med prosjektet er økt kunnskap om samisk og urfolks selvbestemmelse i et kvinneperspektiv, og å gi denne kunnskapen økt status.

Seminaret i Stockholm 15.-16.10.2010
SNFs styre vil sette fokus på selvbestemmelse i forhold til kvinners oppfatning av begrepet, som også inkluderer kontroll over egen kropp og seksualitet, over eget liv, egen kultur og egen framtid. Dette belyses ved bl.a.  Ebba Krumlinde som har undersøkt  behovet for et eget krisesenter for samiske kvinner, og kunstneren Åsa Simma, som belyser bruk av kreative og kunstneriske resurser i å styrke egen kultur og identitet. Begge bor i Stockholm.

Å være ung og same – før og nå
Seminaret innledes fredag kveld 15. oktober 2010 ved at psykolog Lotta Omma, Gällivare presenterer en undersøkelse om helse og livsvilkår for unge samer i Sverige. Dernest vil professor emeritus i religionsvitenskap Louise Bäckman, Stockholm, fortelle om sin reise fra ung same i Västerbotten til professor i Stockholm. Dette vil gi oss et bilde av det å være same i Sverige i går og i dag.
På kvelden vil SNF dele ut SNFs utviklingspris, og det vil være en fellesmiddag. 

Samiske, urfolks, kvinners rettigheter
Lørdag 16. oktober 2010 starter seminaret med foredrag ved representant fra Gáldu-Kompetansesenter for urfolks rettigheter, Kautokeino, om hvordan FNs Urfolkserklæring, vedtatt i 2007 , fremmer kvinners rettigheter og status, og om Gáldu sin rolle i å styrke samekvinners rettigheter. Deretter skal Valentina Sovkina, som leder Samisk Råd i Murmansk, ha innlegg med tittelen “Hvem trenger dette urfolket? Om kampen for samenes selvbestemmelse og synliggjøring i Russland”.  Prosjektleder Sara Pejok presenterer det svenske Sametingets arbeid for å styrke samekvinners stilling, som er et oppdrag fra den svenske regjeringen.

Årsmøtet 2010
Styret i SNF har lagt opp til at årsmøtet skal se på etiske retningslinjer for SNFs arbeid, samt at årsmøtet skal se om Kvinnepanelets forslag, som ble presentert i Oslo nylig, har relevans for samekvinner. SNF har også utviklet Strategisk Plan 2009-2011, som årsmøtet blir informert om. Forøvrig vil det bli ordinære årsmøtesaker.

valentina-sovkina1

                                                                                                                                                                                                                                                        På SNFs seminar vil presenteres russiske samers demokratiutvikling og deres synliggjøring av kultur og identitet – et arbeid som i stor grad ledes av kvinner. Valentina Sovkina fra Lovozero (foto til venstre) er leder for Samisk Råd  i Murmansk-regionen.

stholm-utst-1

SNFs delegasjon vil i Stockholm få særskilt omvisning på Nordiska Museets utstilling “Sápmi” , åpnet i 2007, som belyser samenes situasjon i historien og i dag. Det er en moderne utstilling, som også viser en del av den svenske etnologen Gustaf Hallströms (1880-1962) innsamlede gjenstander på Kolahalvøya i 1910 (foto til høyre).

lars-a-baer-2

Gáldu-Kompetansesenter for urfolks rettigheter, lokalisert i Kautokeino, har i 2010 fått midler, finansiert av Sametinget og Fornyings-, administrasjons- og kirkedept. Norge, til et prosjekt om samisk selvbestemmelse, der man skal mobilisere samiske miljøer til å bidra. SNF vil påse at samiske kvinner stemme også blir hørt. Gáldu er invitert til Stockholm for å redegjøre for hvordan samekvinners stilling kan styrkes i arbeidet med samisk selvbestemmelse, og styreleder i Gáldu, Lars-Ande Baer vil delta (foto til venstre).