stemmerett-mc3b8te-okt-11

“De nordiske landenes felles kultur, historie og demokratiske tradisjoner har gjort det mulig å utvikle et nært og konstruktivt samarbeid innenfor likestillingsområdet.”  (www.norden.org)

Det er fine ord, men realiteten er at samiske kvinner er utestengt fra å delta på den offentlige nordiske likestillingsarenaen.  Norsk og samisk versjon av denne uttalelsen også her

VI KALLER DET DISKRIMINERING

“De nordiske landenes felles kultur, historie og demokratiske tradisjoner har gjort det mulig å utvikle et nært og konstruktivt samarbeid innenfor likestillingsområdet.”  (www.norden.org)

Det er fine ord, men realiteten er at samiske kvinner er utestengt fra å delta på den offentlige nordiske likestillingsarenaen.  I Nordisk ministerråd for likestilling deltar Norge, Island, Danmark, Sverige og Finland. I tillegg deltar Åland, Grønland og Færøyene.  Hva med samene?  SNF-Sámi NissonForum har siden 2006 i mange sammenhenger påpekt overfor både samiske, norske og nordiske myndigheter det udemokratiske i at samene står utenfor det etablerte nordiske likestillingsarbeidet.  I løpet av seks år er situasjonen uendret, og det er uakseptabelt.

Likestillingsansvarlige i de nordiske land og i de selvstyrte regionene Grønland, Færøyene og Åland har i dag en struktur for felles informasjon, dialog og strategiutforming.  Et nytt nordisk likestillingspolitisk program 2011-2014 er laget. SNF undres på hvordan samiske kvinne-, kjønns- og likestillingsspørsmål ivaretas i  forbindelse med  nordiske myndigheters policyutforming og innen offisielle nordiske likestillingstiltak for øvrig.  Bekymrer ikke dette sametingene i Finland, Sverige og Norge ?

Det bekymrer ihvertfall SNF. Derfor har SNF 15. februar 2012 sendt en formell klage om diskriminering til ansvarlige myndigheter for likestilling og diskriminering i Finland, Sverige og Norge, og med kopi til Nordisk ministerråd, Barne- og likestillingsdepartementet i Norge og Samisk parlamentarisk råd (SPR).

SNF krever at samene blir representert i det nordiske likestillingsarbeidet  likeverdig med andre regioner og folk/nasjoner i Norden.  At samer holder utenfor er både urettferdig og uverdig. Det er diskriminerende overfor samene som folk og må jo stride mot Nordens demokratiske tradisjoner. Ikke minst behøves at samiske kvinners situasjon i de ulike land  fremmes i dialog med og med støtte av offentlige myndigheter. SNF forventer at myndighetene nå arbeider seriøst slik at diskrimineringa ikke fortsetter.

SNF har sendt brev til SPR, som bes om å bidra til at det etableres strukturer for at SNF sammen med andre samiske organer kan ha dialog med og påvirke i det offentlige nordiske likestillingsarbeidet. SPR inviteres til et samarbeid om å arrangere seminaret “Samekvinners stemme i Norden” høsten 2012, der samiske og nordiske myndigheter med ansvar for likestilling og diskriminering inviteres til å delta.

Det er bemerkelsesverdig at det neste år er 100 siden kvinner i Norge fikk styrket sine demokratiske rettigheter ved å få stemmerett, mens samekvinner i 2012 ennå ikke har en stemme i Norden.

Kanskje på tide å få dette på plass – før stemmerettsjubileet i 2013?

For styret i SNF-Sámi NissonForum/Samisk KvinneForum

Gudrun E E Lindi, May-Lisbeth Myrhaug, Annele Gaup, Ellacarin Blind, Ritva Torikka

stemmerett-mc3b8te-okt-11

Foto: SNF hadde møte med leder i komiteen for stemmerettsjubileet 2013, tidl. stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl (i midten), for å sikre at historisk betydningsfulle samekvinner og samisk demokratiutvikling også skal synliggjøres I forbindelse med jubileet. Til venstre Laila Somby Sandvik, til høyre Gudrun E E Lindi. Møtet var på Sametinget i Karasjok oktober 2011.  Foto: SNF