baozovarri-1

SNFs Årsmøte 2012 starter opp fredag 28. september kl. 18.30 (finsk tid) og avsluttes søndag  30. september kl. 13 med lunsj. Arrangementet er på Sajos kultursenter i Enare.   Omtrent 30 samekvinner fra fire land samles. Arrangementet tolkes til/fra disse språk: Finsk, russisk, nordsamisk og norsk/svensk.

Foruten vanlige årsmøtesaker, inneholder programmet innlegg i to særskilte årsmøtesaker:

1) Vold mot kvinner. I den sammenheng tas opp viktigheten av det forebyggende arbeidet, for eksempel engasjementet for lokalsamfunns- og kulturutvikling i  samiske områder og bygder, der kvinner ofte står sentralt.

2) SNFs avdeling på russisk side planlegger konferanse i Murmansk i november –  som skal vise SNFs mangeårige engasjement i prosjekter og tiltak på Kolahalvøya. Konferansen har til hensikt å vise vei for videre arbeid med å styrke samiske kvinners, barns og familiers situasjon og sikre en positiv utvikling og gode tilbud i egne miljøer, spesielt til ungdom og kvinner.

Innleggene er ved Risten-Rávdná Magga i organisasjonen Sámi Soster, forsker ved Umeå universitet Márgge Uttjek, Anna Igontova, Alla Vasiljeva og Valentina Sovkina, Lovozero, i SNFs avdeling i Russland, prosjektarbeider Kati Eriksen i Sámi Siida, Utsjok og kulturarbeider og politiker Tiina Sanila-Aikio, Sevettijarvi.

En tredje sak som vil være informasjon, har sin bakgrunn i at sametingene har i år avholdt og skal neste år avholde forberedende møter før FNs store urfolksverdens-konferansen i september 2014.  SNF anser det som viktig i den sammenheng å fokusere på samekvinners stilling, og har invitert Sametinget i Norge ved sametingsråd Vibeke Larsen å fortelle om dette. Dette Sametinget skal jo arrangere Alta-konferansen.

Et allsamisk forberedende møte ble avholdt i Enare i juni 2012, og i juni 2013 akal altså arrangeres en urfolkskonferanse i Alta. Det vises til erklæring fra det allsamiske møtet i Enare her.

Fredag kveld utdeles SNFs utviklingspris 2012. Med denne prisen ønsker SNF å rose og hedre arbeid til fremme for likestilling og likeverd.

SNFs årsmøtedelegater får også bli kjent med Samisk utdanningssenter i Enare. Deretter skal den enaresamiskspråklige gruppen Koškepuško ved Anna Morottaja og Maijukka Pyykko underholde lørdag kveld på Kultahovi hotell.

-Vi gleder oss til å ha møte på finske samers nye kultursenter, Sajos. Vi arbeider for å synliggjøre og styrke samekvinners posisjon i samiske miljøer, i et allsamisk samfunn og i en nordisk sammenheng. Årsmøtet blir til en viss grad et “verksted”, fordi vi skal forberede oss til to møter som SNF har til hensikt å arrangere: Murmansk-konferansen og SNFs årsmøteseminar neste år, som vi planlegger å avholde i Alta i forbindelse med den store FN-urfolkskonferansen. På det seminaret spør vi: “Skal ikke Nordens demokrati komme også samiske kvinner til gode?” Det passer å spørre dette, fordi neste år (i 2013) skal Norge feire at det er 100 år siden kvinner i Norge oppnådde allmenn stemmerett, mens samekvinners stilling er fortsatt slik at nordiske myndigheter ikke sørger for at samekvinner kan ta del i det nordiske offisielle likestillingsarbeidet, uttaler SNFs styre.

baozovarri-11

Foto: På SNFs årsmøte i Enare hører vi om satsing på samisk barnekultur både på Kolahalvøya og i andre områder i Sápmi. Bildet viser Samisk barneteaterfestival i Olenegorsk på Kola 29.04.12. Festivalen arrangeres årlig den siste helga i april. Foto: Gudrun E E Lindi