Neste år på Samefolkets dag,  6. februar 2013, vil det være 20 år siden SNF var samlet for første gang i et samisk kvinnenettverksmøte. 30 kvinner fra kommunene Guovdageaidnu/Kautokeino, Kárášjohka/Karasjok, Porsáŋgu/Porsanger, Deatnu/Tana og Unjárga/Nesseby var samlet i Karasjok. Formålet var «å diskutere strategier for å øke kvinners deltagelse og innflytelse i samiske lokalsamfunn».

SNF ble altså etablert som et nettverk i 1993, og ble en allsamisk organisasjon med fast styre og egne vedtekter på stiftelsesårsmøte i Harstad i juni 1998. SNF som etablert organisasjon er derfor 15 år i 2013. SNF har styremedlemmer fra fire land: Sverige, Norge, Finland og Russland.

Fra 2010 har SNF definert seg også som et kompetanse- og resurssenter for samekvinner i fire land. Dette fordi SNF fungerer som en slik allerede, men arbeider i stor grad ennå på idealistisk basis, uten faste driftsmidler som andre samiske sentre og institusjoner har.

SNF mottar årlig organisasjonsstøtte fra Sametinget i Norge. Dette årlige søkerbaserte  tilskuddet har økt med små skritt, til kr 145 000 i 2009 og kr 151 000 i 2010. Da Norgga Sáráhkka i 2011 ikke søkte om Sametingets midler som fordeles til likestillingsorganisasjoner, ble øremerkede midler på i alt kr 300 000 tildelt SNF. Organisasjonsstøtten er så redusert igjen i 2012 til kr 188 000. SNF har årlige utgifter til å avholde styremøter og årsmøte, og til øvrig organisasjonsdrift som er på et absolutt minimumsnivå for å holde liv i en allsamisk organisasjon – og et resurssenter. Styremøtene er ett møte pr år,  eller informasjon og diskusjoner pr telefon og epost. Årsmøtet 2012 i Enare/Inari samlet kvinner fra fire land og ble tolket mellom fire språk; nordsamisk, finsk, norsk/svensk og russisk.

SNF takker for at Sametinget i Norge og Samisk parlamentarisk råd (SPR) overrakte årets likestillingspris til SNF.  Det er stort å bli anerkjent av sine egne. Da ble også vårt arbeid mer synlig, som at vi setter på sakskartet tabubelagte saker som seksuell trakassering, vold og alkoholmisbruk. For å styrke vårt arbeid, har SNF årlig søkt om kr 500 000 i organisasjons- og driftsstøtte. En slik basisstøtte ville sikre at SNFs organisasjonsvirke og prosjektarbeid har en solid base og plattform, noe som ville generere ytterligere tiltak og utvikling. Særskilte prosjektmidler fra Sametinget til likestillingsformål er dessverre blitt avviklet  i 2009 – kun midler til samisk kvinnetidsskrift Gába som opprinnelig et likestillingsprosjekt, er blitt opprettholdt. SNF håper at økonomisk tilskudd til nordområdets eneste kvinnetidsskrift opprettholdes. Gába er også viktig i fremme av samisk språk, fordi det i tillegg til norsk skriver på nord-, lule- og sørsamisk. Gába vil revitaliseres og overleve, hvis hjørnesteinene og fundamentet er på plass.

SNF initierer og gjennomfører prosjekter,  gir uttalelser, bidrar med vår kompetanse i ulike sammenhenger og arrangementer, og deltar på konferanser og seminarer, på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. SNF ivaretar at samekvinners stemme blir hørt – og at diskriminering blir påtalt. SNF har erfart å være eneste samiske NGO (frivillig organisasjon) som gir høringsuttalelse til offentlige myndigheter i saker som gjelder samiske kvinners situasjon og kjønnslikestilling i Norge, som NOU 2011:18 –Struktur for likestilling. Etter snart 20 års virke har SNF bred kompetanse i samiske likestillingsspørsmål og samekvinners kultur- og dagligliv og livsvilkår, i et allsamisk perspektiv, i både nord og syd.

Tenk om SNF i vårt jubileumsår 2013 vil kunne oppnå en slik driftsstøtte at et fast sekretariat for arbeidet med samiske kvinnespørsmål og likestilling kan etableres!

SNFs styremedlemmer i 2012 er: May-Lisbeth Myrhaug, Oslo, Alla Igontova, Lujávri/Lovozero, Åsá-Márgget Holm, Deatnu/Ohcejohka-Tana/Utsjok, Mirka Halonen, Roavvenjárga/Rovaniemi og Gudrun E E Lindi, Kárášjohka/Karasjok. Varamedlemmer er Ellacarin Blind, Ubmi/Umeå, Alla Vasiljeva, Lujávri/Lovozero og Inga Ravna Eira, Kárášjohka.

08111

Foto: En glad gjeng og en gledelig nyhet at SNF fikk overrakt SPRs likestillingspris i 2012!  Ved overrekkelsen 1. november 2012 i Tromsø, fra v. Valentina Sovkina,  Alla Vasiljeva, Laila Somby Sandvik og Anna Igontova.  Foto: V. Sovkina.