margge-uttjek-ny1

-Det er få arenaer hvor man kan drøfte hva samisk selvbestemmelse og forebygging av vold betyr for samekvinner – og få fram kvinners egne synspunkter. SNF inviterer derfor til seminar om samekvinners rettigheter til deltagelse og innflytelse, sier SNFs seminarkoordinator, umesamiske Märgge Uttjek (bildet).

SNFs arrangement i Umeå 6.-8. mars 2015

SNF-Samisk KvinneForum (samekvinners organisasjon i fire land) arrangerer åpent seminar “Samekvinners rett til deltagelse – Betydning for sosialt liv og helse og for forebygging mot vold”, 6. mars 2015 i Umeå, Sverige. SNFs årsmøte avholdes så i Umeå de påfølgende dager, 7.-8. mars.

Sju samekvinner fra Norge, Finland, Sverige og Russland har foredrag på seminaret og tar bl.a. opp: –Representerer sametingene samekvinners agenda? Hvilke saker er det viktig å fokusere på i et kvinneperspektiv? Innleggene er på nordsamisk, russisk, svensk og norsk, slik at seminaret blir simultantolket. Seminaret avsluttes med at SNF legger opp til en paneldebatt mellom samiske politiske organer og organisasjoner.

Hvorfor dette seminartema?

Märgge Uttjek er SNFs seminarkoordinator. Hun mener det er viktig å ta opp disse spørsmål, fordi SNF har erfart at samekvinner i mange sammenhenger sliter med med å få sin stemme hørt. –En sak kan være hvordan håndtere ulike typer vold og diskriminering som kvinner kan  erfare, både i et samisk samfunn og i et majoritetssamfunn. Vi anser som positivt å møte andre samekvinner og finne løsninger. Slik kan vi samarbeide for å oppnå endringer. Vi ønsker og ser som påkrevd at det skjer endringer.

Märgge vil åpne seminaret på umesamisk, som er et truet språk som ikke mange snakker. Hun mener retten til å fremme eget språk, egen kultur og tale sin egen sak er grunnleggende menneskerettigheter. -Dette blir også tatt opp på seminaret, hvor vi vil søke å finne løsninger: Hvordan øke samekvinners delaktighet og medbestemmelse i samfunnet? Hvordan forebygge vold mot kvinner og barn – som kan være både fysisk, kulturell og strukturell vold?

-Det er få arenaer for å drøfte om disse saker, som hva samisk selvbestemmelse og forebygging av vold betyr for samekvinner – og om kvinners egne synspunkter. SNF som en samisk kvinneorganisasjon må få større innflytelse, og arbeidet med kvinners rettigheter må bli en naturlig del av samiske hovedorganers arbeid for samenes og urfolkenes rettigheter, understreker SNFs Märgge Uttjek. Hun er fra Sorsele og har bodd i Umeå i 30 år. Hun ønsker samekvinner og andre interesserte og engasjerte velkommen til Ubmeje (Umeå).

SNFs seminar er del av Samiska Veckans program.   I tillegg vil SNF delta på Västerbottens Museums arrangement på Den internasjonale kvinnedagen 8. mars i Umeå. SNFs tema der vil bli samekvinners nettverksbygging på svensk side.

foto-2-rauna-kuokkanen

Rauna Kuokkanen, professor ved Institutt for statsvitenskap og urfolksstudier ved Toronto universitet, Canada, har forsket på samisk selvbestemmelse i et samisk kvinneperspektiv og intervjuet samekvinner på norsk og finsk side av Sápmi om hva de mener om samisk selvbestemmelse og om Sametinget. Hennes artikkel  “Hvem sin stemme hører vi i Sametinget?” i tidsskriftet Gába 1-2014, utgitt av SNF-Samisk KvinneForum.  Rauna Kuokkanen er fra Ohcejohka/Utsjok, Finland. Privat foto.

sametingets-logga-jpg-format-xs

Sametinget i Sverige har støttet seminaret økonomisk. Arrangementet er i tillegg søkt finansiert av sametingene, Samerådet, Karasjok og Barentssekretariatet, Kirkenes.