SNFs årsmøte 2015 oppfordrer sametingene til å snarest bevilge tilstrekkelig økonomisk støtte, slik at SNF skal kunne etablere et fellessekretariat med minst en heltidsstilling for arbeid for samekvinner i fire land.

Behov for sekretariat og ressurser til arbeid for samekvinner i fire land

Til sametingene i Norge, Finland, Sverige og Russland

SNFs årsmøte 2015 oppfordrer sametingene til å snarest bevilge tilstrekkelig økonomisk støtte, slik at SNF skal kunne etablere et fellessekretariat med minst en heltidsstilling for samekvinners arbeid i fire land.

SNF har siden etableringa som organisasjon, bygget opp et vidt nettverk innen det sivile samiske samfunnet, i forhold til offentlige myndigheter, så vel som med organisasjoner både i vår egen region, i Arktis og på globalt nivå. Den kompetansen og kunnskapen som SNF representerer og som vi over 22 år har skaffet oss ved vårt arbeid, våre erfaringer og ved nettverksbygging, etterspørres nå av både det samiske samfunnet og majoritetssamfunnet.

SNFs arbeidsfelt er tilknyttet samisk kultur, næring og språk i ulike regioner i Sápmi, og tar spesielt for seg kjønns- og likestillingsperspektivet og sosiale og helsemessige forhold blant kvinner. SNF er den eneste all-samiske organisasjonen som arbeider med disse spørsmålene. Samiske kvinner står sentralt i å forvalte, bevare og fornye samiske kultur- og næringstradisjoner og i overføring av denne kunnskapen til framtidige generasjoner.

SNF har imidlertid ennå ikke eget sekretariat. Vårt arbeid gjøres derfor stort sett på frivillig basis. Men SNFs årsmøte anser det ikke som akseptabelt å forvente at SNFs arbeid skal fortsatt være et gratisarbeid! Slik det er i dag, er SNFs organisasjonsvirksomhet basert på finansiering av enkeltprosjekter og en årlig organisasjonsstøtte (i 2015: 170 000 nkr) fra Sametinget i Norge. Med så få ressurser er det umulig å etablere en arbeidsplass.

SNFs årsmøte ber derfor om at sametingene inviterer SNF til konsultasjoner om vårt arbeid og hvordan organisasjonen skal sikres akseptable arbeidsvilkår. Myndigheter i fire land bør sikre SNF tilstrekkelige økonomiske ressurser til å kunne ha kontinuitet i vårt arbeid og også kunne være en høringsinstans, og slik sikre at samekvinners stemme blir hørt. Dette anser SNFs årsmøte som spesielt nødvendig  da SNF arbeider internasjonalt med å fremme same- og urfolkskvinners situasjon.

Uttalelse nr. 2 fra årsmøtet i Samisk KvinneForum (SNF), Ubmeje/Umeå, 7.-8. mars 2015.

For styret i SNF:

Alexandra Artieva, Lujávri / Lovozero

Neeta Jääskö, Inari / Oulu

Risten Lango, Šuoššjávri / Skarnes

Gudrun E E Lindi, Kárášjohka/Karasjok

Märgge Uttjek, Ubmeje/ Umeå