SNFs årsmøte 2015 oppfordrer myndighetene til å støtte vår rett til å leve og utvikle vårt tradisjonelle levesett, som trues av planlagt gruvedriftsvirksomhet i Gállok, Biedjovággi og Repparfjorden.

Nei til gruvedriftas forurensning og inngrep i Sápmis natur !

SNFs årsmøte oppfordrer myndighetene til å støtte vår rett til å leve og utvikle vårt tradisjonelle levesett, som trues av planlagt gruvedriftsvirksomhet i Gállok, Biedjovággi og Repparfjorden.

Store inngrep i historiske reinbeiteområder og forurensning av grunnvann og fjorder er bekymringsfullt, og begrenser oss i utøvelse av vårt levesett.

Økte mengder forurensning i næringskjeder har gitt økte mengder miljøgifter og tungmetaller i menneskekroppen, noe som berører barna mest.

Derfor sier SNFs årsmøte nei til gruvedriftsforurensning og inngrep i Sápmis natur.

Uttalelse nr. 4 fra årsmøtet i Samisk KvinneForum (SNF), Ubmeje/Umeå, 7.-8. mars 2015.

Styret i SNF:

Alexandra Artieva, Lujávri/ Lovozero

Neeta Jääskö, Inari, nå Oulu

Risten Lango, Šuoššjávri, nå Skarnes

Gudrun E E Lindi, Kárášjohka/Karasjok

Märgge Uttjek, Ubmeje/Umeå