Download Saminissonforum Brochure (Norsk)

Download Saminissonforum Brochure (Sami)

Download Saminissonforum Brochure (Finnish)

Kontakt oss: snf(at)trollnet.no

Hvem er SNF ?

SNF er etablert som et nettverk i 1993, av samekvinner ifra Indre Finnmark som ville bli aktive politisk i egen kommune og egen region. Samisk Kvinneliste i Karasjok, dannet til det første sametingsvalget i Norge i 1989, dro Samisk KvinneForum i gang.

I 1998 ble SNF en egen organisasjon (NGO), med egne vedtekter og valgt styre. SNF har medlemmer fra fire land.

SNF har intet sekretariat og ingen fast ansatte, men engasjerte ildsjeler i styret, egen postboks og ny internettside. Postadressa er: SNF, P.b. 110, N-9735 Kárášjohka / Karasjok.

Hva vil SNF?

SNF arbeider for:

– å etablere et samisk resurssenter der kjønns- og likestillingsspørsmål er i fokus.

– å øke samekvinners innflytelse i samfunnet, med samisk språk og kultur som grunnlag.

– å motivere samiske kvinner til engasjement og utvikling på egne vilkår.

– at samekvinners liv og arbeid, både historisk og i dag, blir dokumentert og synliggjort.

Hva gjør SNF?

SNF fungerer alt i dag som et resurssenter for samiske kvinner og kjønnslikestilling i et samisk perspektiv, men med frivillig, ubetalt innsats.

Hvorfor ?

Fordi kvinnespørsmål og likestilling MÅ ivaretas også i Sápmi (Sameland). SNF vil fortsette å jobbe for en egen institusjon hvor kunnskap og kompetanse samles.

Aktiviteter i dag:

Informere, dokumentere og synliggjøre kvinners liv:
-Utgi norsk/samisk tidsskrift Gába siden 1996.

-Delta på konferanser i og utenfor Norden. I mai 2004 deltok SNF i New York på Sesjonen i FNs Permanente Forum for urfolksspørsmål, med deltagere fra tre land. I juli 2008 deltok SNF med en delegasjon på konferansen Women’s Worlds i Madrid.

-Formidling via e-post, SNFs egen internettside og på Facebook.

Bevisstgjøre og opplyse:

-Både overfor egne medlemmer og det øvrige samfunnet.

-SNF initierte og var prosjektleder for Nordisk Samisk Likestillingskonferanse SÁMIS Oslo, april 2007.

Samarbeid:

-SNF har egen avdeling på Kolahalvøya, Russland, og deltar aktivt i barentsregionalt samarbeid.

-SNF har et samarbeid med baskisk kvinneorganisasjon Bilgune Feminista i Euskal Herria.

-SNF er medlem av Norges Kvinnelobby. SNF var med og grunnla Kvinneuniversitetet i Norden og er representert i styret.

Hedre kvinner – og menn:

-Dele ut SNFs utviklingspris årlig, til den eller de som fremmer likestilling og likeverd.

Samiske kvinnetreff:

-Årsmøte med seminar der vi tar opp aktuelle temaer for samekvinner fra fire land.

-Møtene har vært i Harstad, Inari, Karasjok, Tromsø, Lovozero, Jämtland, Murmansk, Rovaniemi, Stockholm, St. Petersburg. I 2015: Umeå.

Finansiering:

-SNF mottar årlig driftsstøtte fra Sametinget, Norge. For 2015: Driftsstøtte kr 170 000.

-Prosjekter blir finansiert av midler som SNF søker om, fra bl.a.  Barentssekretariatet, Utenriksdept. og Sametinget, Norge.