Møte på Sametinget 30. oktober 2015 Kárášjohka. Gudrun E E Lindi deltok for SNF Sámi NissonForum.

Sametingets årlige “dialogmøte” med likestillingsorganisasjoner. På møtet deltok sametingsråd Henrik Olsen og ny ansvarlig for arbeid med likestilling i Sametingets administrasjon Ingeborg Larsen.

Saker som ble drøftet var:

– organisasjonens økonomi,

-dialog om og prioritering av saker som gjelder kvinnesak og kjønnslikestilling,

-om Sametingets nettside om disse temaer,

-nordisk, regionalt og globalt samarbeid i saker som gjelder samiske og urfolkskvinner,

-om arbeid mot vold mot kvinner,

-Sametingets arbeid med handlingsplan for likestilling.  SNF tok også opp at vi ønsker en felles handlingsplan for samiske kvinner  i fire land.

SNF er fornøyd med at Sametinget er enig i at arbeid med kvinnesak og kjønnslikestilling handler om rettighetsarbeid, og derfor ikke skal kategoriseres under helse- og sosialsaker.

Sametinget og SNF vil følge opp de sakene som ble drøftet. SNF vil bringe mer informasjon om dette.

Nordisk likestillingsarbeid

En alvorlig sak er at samer utestenges formelt i det nordiske samarbeidet i å utvikle likestilling på egne vilkår, selv om vi er et eget folk i Norden. Dette fordi samene fortsatt ikke har samme status som andre nasjoner i offisiell nordisk samarbeid (Nordisk Råd). SNF mener det er svært nødvendig med samarbeid med urfolkskvinner i Grønland for å fremme en offisiell nordisk likestillingspolitikk også i et urfolksperspektiv, noe som ville vært mulig hvis det ble etablert et organ hvor også samene kan være representert. Slik det er i dag holdes samiske organer utenfor i å utvikle en nordisk likestillingspolicy og i å utarbeide det fireårige handlingsprogrammet.  Her er det nye nordiske handlingsprogrammet  2015-2018 “Tillsammans for jämställdhet” , som ikke omhandler urfolkskvinner overhodet. Og igjen ser vi at det  er utgitt en nordisk rapport om kjønn der samene og samiske forhold ikke er omtalt.