snf-st-holm-smSNF-Samisk KvinneForum  har sendt brev (se nedenfor) og søknad til Sametinget i Norge om å finansiere drift av et sekretariat og en organisasjon for samekvinner i fire land. Søknad sendes også Sametinget i Sverige og Finland i løpet av kort tid.
SNF vil altså fra nyåret også være et sekretariat for samekvinner i fire land, og ikke kun en organisasjon. Et sekretariat som fungerer som et resurs- og dokumentasjonssenter for samiske kvinnekultur og –kompetanse. 


Brev 15.11.2009 som fulgte søknaden;

Til sametingsrådet, Norge

SNF-Samisk KvinneForum søker om midler til drift av sekretariat for samiske kvinner i fire land 
  
SNF har på årsmøte oktober 2009 redefinert sin status fra kun å være en kvinneorganisasjon til også å være et sekretariat for samiske kvinner i fire land. 
 
SNF  søker herved om driftsstøtte 2010 på kr 500 000 fra Sametinget i Norge.  Dette anses som rimelig, da summen er på nivå med Sametingets driftsstøtte til eksempelvis samiske språksentre.
 
Totalt budsjett er på kr 1.165.000 kr. Andre finansieringerkilder er sametingene i Finland og Sverige, samt at SNF vil bidra med egne midler, bl.a. det vi regner med å motta etter søknad om kompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, Norge, for merutgifter som følge av merverdiavgiftsreformen. SNF har mottatt slike midler siden 2005, ellers ville SNF som organisasjon trolig vært nedlagt.  I perioden 2003-2006 mottok SNF kr 69 000 årlig i driftsstøtte – dette  fra Sametinget i Norge. 
 
I 2009 er driftsstøtten fra Sametinget økt til 145 000 kr. Men med stadige økte utfordringer i vår virksomhet som en internasjonal organisasjon med virke i fire land, ser SNF at uten en etablert base, et sekretariat, og en fast hovedsekretær-stilling vil vi ikke kunne ha en seriøs og akseptabel drift som er i tråd med våre målsettinger. 
  
SNF ber sametingene i Norge, Sverige og Finland sørge for at sekretariatet får et økonomisk grunnlag som gjør det til et resurs- og dokumentasjonssenter for samisk kvinnekultur og –kompetanse i fire land. Med økte resurser vil det bidra til at vårt arbeid får økt status og  innflytelse både i samisk, nordisk, og i internasjonal og global sammenheng.
 
SNF ser også behovet for at vi som samisk kvinneorganisasjon må få muligheter til både å bidra til og være en pådriver i internasjonalt solidaritetsarbeid overfor urfolkskvinner som lider under umenneskelige og uverdige livsforhold. 
 
Vi håper at Sametinget ser positivt på at samekvinner i fire land får et eget sekretariat og at Sametinget støtter vår søknad.
 
Det vises til vedlagte dokumenter: Søknad med 3 vedlegg. 
 
Dearvvuođaiguin / Med vennlig hilsen for SNFs styre
 
May-Lisbeth Myrhaug, Gudrun Eriksen Lindi, Valentina Sovkina, Annele Gaup        
 
 snf-st-holm2
Foto: SNF har helt siden oppstart i 1998 inkludert samekvinner fra fire land i sitt arbeid. SNFs styre, samlet i Stockholm høsten 2008, benyttet sjansen til å arrangere et treff med storbykvinner.  På bildet, fra v. stående: Isabella Suorra,  Anna Nilsson, Márge Päiviö og Lena Stenberg, på høyre kant Elisabeth Allergren (bak) og  Maj Britt Ôhman. I midten SNFs styre:  May-Lisbeth Myrhaug (bakerst), Ellacarin Blind, Valentina Sovkina og Gudrun E Lindi.