elsa2-ny3SNF foreslo alt for 10 år siden Elsa Laula Renbergs fødselsdag som offisiell samisk flaggdag. Selv med støtte fra Samekonferansen 2008, er forslaget ennå ikke realisert. 

Foto viser Elsa Laula Renberg stående til høyre på bildet, 40 år gml. De to andre på bildet er “Trondhjems-damene” Ellen Lie (til v.) og Anna Löfwander-Järwson, som var 1917-møtets praktiske iverksettere, sammen med Elsa Laula Renberg. Foto lånt fra Universitetsbiblioteket i Trondheim, fotograf: Hilfling-Rasmussen. Faksimile nedenfor  fra tidsskriftet Gába 3-4/1996 (utgis av SNF), artikkel ”Et kvinneliv” om Elsa Laula Renberg.

SNF-Samisk KvinneForum gjør oppmerksom på at mandag 29.11. er legendariske Elsa Laula Renberg (1877-1931) sin fødselsdag, og dagen skal derfor også markeres som en samisk flaggdag.    -Men dessverre ser det ikke ut til at Samerådet og Samisk Parlamentarisk Råd (SPR) har fullført arbeidet med å formelt godkjenne dagen som en samisk flaggdag, uttaler SNFs styre.

elsa-laula-gaba-07Samekonferansen oversendte saka til “Samiske nasjonale symboler”-komiteen/SPR
Før Samenes 19. konferanse (Samekonferansen) i Rovaniemi i 2008 etterlyste SNFs styre overfor Samerådet forslaget om at Elsa Laulas fødselsdag bør bli en samisk flaggdag. Elsa initierte og ledet arrangementet av det første fellessamiske møtet februar 1917 i Trondheim. Derfor er også 6. februar valgt til Samenes nasjonaldag. Neste år er det 80 år siden Elsa døde, det skjedde 22. juli 1931.

SNF sendte forslaget til Samerådet første gang allerede i 2000, men saka ble ikke behandlet før på Samekonferansen 2008. Men nå synes det som at 29. november formelt sett fortsatt ikke er samisk flaggdag, selv om Samekonferansens delegater i 2008 har behandlet SNFs forslag positivt og sendt saka til godkjenning i “Samiske nasjonale symboler” -komiteen.

Ikke oppført som samisk flaggdag
SNF anmoder om at Samerådet og sametingene/SPR ivaretar dette snarest mulig. SNF beklager sterkt at saka dras ut i langdrag. SNF mener det er uverdig for Elsa Laula Renbergs minne. –Hun har ennå ikke oppnådd den anerkjennelse og ære som hun fortjener, fordi dagens samepolitiske ledere ikke synes å prioritere denne saka og ennå ikke har fullført arbeidet. Om det likevel er gjort et formelt vedtak i saka, så etterlyser SNF informasjon om dette. Uansett, så er ikke Elsa Laula Renbergs fødselsdag oppført som samisk flaggdag på Samerådet sine nettsider.

elsa-kampskrift-11Hva med Elsas kampskrift på samisk?
SNF spør også om ikke Elsa Laula Renbergs kampskrift ”Inför Lif eller Död?”, utgitt i 1904, nå skulle ha vært tilgjengelig også på samisk? SPR skal allerede i 2007 ha vedtatt at dette heftet skal oversettes. 

Informasjon om SPR savnes
Grunnen til at SNF er usikker i disse sakene, er at det er umulig å finne informasjon på Internett om SPRs møter og vedtak, og SPR har ingen nettside. Dette er sterkt beklagelig. Dette gjør at samer flest ikke har tilgang til informasjon om samiske parlamentarikeres felles virksomhet og visjoner. -Er dette i tråd med eksempelvis den uttalte profilen til Sametingets ledere i Norge om å virke nærmere folket? spør SNFs styre. 

Samepolitiske pionerer må fram i lyset
SNFs styre mener at her må også trekkes fram at de fleste samepolitiske ledere og organisasjoner, så og si helt fram til Sametingets etablering i 1989, har arbeidet ved hjelp av egne økonomiske midler i kampen for samefolkets framtid og rettigheter. Det minste dagens samepolitikere – som nyter gode arbeidsvilkår – bør ivareta, er å sørge for at samepolitiske pionerer blir berømmet og synliggjort. Dette ville også styrke folks allmene kunnskaper om samenes historie, inkludert den samepolitiske historien.

 3-pionera1                                                                                                     

Foto til venstre: SNFs styre mener at dagens priviligerte samepolitikere har et ansvar for at samepolitiske pionerer, deriblant Elsa Laula Renberg, blir hedret og synliggjort. Dette vil også styrke  folks allmene kunnskaper om samenes historie. Bildet viser nyere tids samiske pionerer som alle er mottagere av SNFs utviklingspris, fra v. kildinsamiske Roza Jakovleva, sørsamiske Louise Bäckman og nordsamiske Laila Somby Sandvik, på SNFs årsmøte i Stockholm oktober 2010. Foto: SNF

Bakgrunnsstoff:

SNFs pressemelding fra 12.09.2000
Overskriften “Elsa Laula Renbergs innsats for et samisk fellesskap er fortiet”, uttaler bl.a.:
“SNF oppfordrer Samerådet / Samekonferansen til å vedta at Elsa Laula Renbergs fødselsdag blir en offisiell samisk flaggdag. Det er beklagelig at Elsa ikke har oppnådd den anerkjennelse og ære som hun fortjener. Hun var en av pionerene i samisk organisasjonsliv, og virket i den gryende samiske organiseringsperioden i begynnelsen av forrige århundre. Isak Saba og Anders Larsen, som virket i samme periode, må sies å ha oppnådd anerkjennelse. Men tro om det ikke var en tyngre byrde for Elsa? Vi vet hva slags posisjon en kvinne og en mor skulle ha i samfunnet. Når hun reiste og agiterte for sin politikk og samtidig var både kvinne og mor – og samisk, måtte hun både yte og ofre mer, for å bli tatt seriøst. For oss, dagens samfunnsengasjerte kvinner, er det på mange måter uforståelig hvordan hun maktet en slik innsats og hvordan hun fikk til det hun gjorde.“ 

Samerådets rapport om Samenes 19. konferanse, utgitt i 2010:
“Elsa Laula Renbergs fødselsdag 29.11. blir samisk flaggdag
Samenes 19. konferanse behandlet forslaget om at Elsa Laula Renbergs fødselsdag 29.11. skal bli samisk flaggdag og har sendt saken videre til  Samisk nasjonalsymbol-komiteen.  SNF-Samisk KvinneForum har lansert forslaget om å hedre Elsa Laula Renbergs arbeid ved at hennes fødselsdag blir flaggdag. Elsa Laula Renberg initierte det store samemøtet i Trondheim 6.2.1917. Datoen er i dag Samenes nasjonaldag.”
Norsk oversettelse v. SNF. Samerådets nettside, samisk:  http://www.saamicouncil.net/?deptid=5436