SNF støtter samiskspråklig kortfilm “Den som leker med ilden” med 5000 kr  – og oppfordrer andre samiske organisasjoner/institusjoner til å bidra.

Filmen “Den som leker med ilden” – tema: alkoholbruk og vold

Alkoholbruk og vold er tema i kortfilmen “Den som leker med ilden”, som student på Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg, Anne Merete Gaup fra Kautokeino, arbeider med. SNFs styre støtter filmen med 5000 kr av likestillingsprisen som SNF mottok av Samisk parlamentarisk råd for snart 1 md siden i Tromsø. Prisen var på 10 000 euro og et kunstverk. Kortfilmens tema er den skjulte volden som alle vet om, men som få snakker om. Med filmen ønsker filmskaperen å vekke til samfunnsdebatt i samiske samfunn om nettopp dette tema.

– Filmen er samiskspråklig og skuespillere er bl.a. Lasse Kvernmo og Suvi West. Filmskaperen trenger i alt 30 000 kr som økonomisk støtte. Bare SNF har så langt bidratt. SNF utfordrer derfor organisasjoner og institusjoner til å støtte filmen. Her er muligheten til å støtte en ung samisk kunstner og samtidig skape oppmerksomhet rundt vold mot kvinner som et stort samfunnsproblem.

Vi må prøve å forhindre at kvinner og barn utsettes for vold og trusler, og dette skjer ofte i sammenheng med alkoholbruk. Alle bør føle ansvar for å motarbeide vold som skjer i nære relasjoner, som innen familier, og dette arbeidet har politikere, både i Sametinget og i den norske regjeringa, uttalt at de prioriterer. Vi håper denne filmen vil være en vekker for både ungdom og voksne, sier SNFs styre, som altså har bidratt med 1000 kr pr styremedlem. SNF planlegger å vise filmen på 8.mars-arrangement i 2013 og også på SNFs seminar “Samekvinners stemme  i Norden” i Alta i juni 2013.

Viktig med allsamisk og nordisk samarbeid

SNF har i mange år hatt fokus på at rusmisbruk, vold og kvinners helseproblemer må ses i sammenheng og som et alvorlig samfunnsproblem, og at et nordisk samarbeid her ville være både nødvendig og naturlig. SNF viser til organisasjonen SamiSoster i Finland og dens leder Ristenrauna Magga sitt iherdige arbeid, der kunnskaper om samisk språk og lokal kultur har vært viktige for å oppnå gode resultater. Et samarbeid mellom inuitter i Grønland og samene i arbeid bl.a. mot vold mot kvinner, mot rusmisbruk og for å fremme kvinners helse ville uten tvil vært nyttig. Men samene står fortsatt utenfor det etablerte nordiske samarbeidet der bl.a. Grønland er med, noe som SNF har påpekt mange ganger.

SNF er glad for å ha fått Samisk parlamentarisk råds (SPR) likestillingspris i år: Slik blir SNFs arbeid mer synlig, som det at vi offentlig påtaler kjønnsdiskriminering og det at samene diskrimineres også av nordiske myndigheter, og at vi tar opp tabubelagte saker som vold, seksuell trakassering og alkoholmisbruk.

Alkoholmisbruk, vold og kvinners helse må ses i sammenheng og vies oppmerksomhet, sier SNF, og oppfordrer til at 25. november, FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner, blir en viktig dag å markere også i samiske samfunn, for å

1) få fram at arbeidet mot vold og alkoholmisbruk der kvinner blir ofre og lider skade trenger økt oppmerksomhet og en sterk politisk prioritering,

2) sikre økonomiske rammer for de tiltak og tilbud som er i gang og som lykkes, både prosjekter og institusjoner, som arbeidet til SamiSoster, SNF og krisesentrene, som Samisk krise- og incestsenter i Karasjok,

3) understreke behovet for et grenseoverskridende allsamisk og nordisk samarbeid,

4) ansvarliggjøre ulike ledende fag-, utdannings- og politiske institusjoner og myndigheter i forhold til samiske kvinners situasjon.