Det er et demokratisk problem at samiske kvinner/SNF ikke kan delta og påvirke. Det er ingen offentlig institusjon som har tatt spesielt ansvar for å ivareta og arbeide med saker som gjelder samiske kvinners situasjon og kjønnslikestilling i Sameland. Derfor har SNF tatt dette ansvaret.

Redegjørelse og uttalelse fra SNFs styre: Hvorfor arbeider SNF gratis?

Les hele redegjørelsen og uttalelsen her: hvorfor-arbeider-snf-gratis2

SNF har lavt aktivitetsnivå og kan ikke ha kontinuerlig arbeid i de sakene vi engasjerer oss i, og kan selvsagt ikke delta i alle de saker vi både ønsker og burde engasjere oss i. SNF ønsker å være mer aktiv, men gratisarbeidet har også en grense.

Det er spesielt urovekkende og skandaløst at situasjonen er slik i Norden, en region som i global sammenheng er forbilder i å styrke urfolks arbeid, kjønnslikestilling og demokrati.

SNF beregner at styret og tillitsvalgte i dag utfører 1,2 årsverk gratis; 2452 timer.  Estimert 61 ukers arbeid med 40 timers arbeidsuke.  Men vi arbeider i vår fritid og i helger, fordi  dette er ulønnet arbeid. I normal arbeidstid har vi et arbeid som gir oss lønnsinntekter. SNFs styremedlemmer er altså dobbeltarbeidende.  Vi viser til denne uttalelsen, les her På samisk her

SNFs styre understreker: Det er et demokratisk problem at samiske kvinner/SNF ikke kan delta og påvirke. Det er ingen offentlig institusjon som har tatt spesielt ansvar for å ivareta og arbeide med saker som gjelder samiske kvinners situasjon og kjønnslikestilling i Sameland, og til å bygge opp kunnskap og formidle om dette og ha nært samarbeid med SNF for å utvikle og styrke det samiske samfunn i saker som gjelder kvinnesak og kjønn.

Derfor har SNF tatt dette ansvaret og SNFs styremedlemmer ser seg nødt til å fortsette vårt arbeid som ble startet i 1993, selv om det betyr at vi arbeider ulønnet – i vår fritid. Ikke minst fortsetter vi fordi våre urfolkssøstre, både i Russland, i Norden og globalt, behøver en alliansepartner blant samefolket.

SNFs styre:

margge-uttjek-smallMärgge Uttjek, Ubmeje (Umeå) (Sve)

Alexandra Artieva, Lujávri (Rus)

alexandra-artievaNederst til v. Risten Lango, Oslo (No)ristin-lango

Nederst til h. Gudrun EE Lindi, Kárášjohka (Karasjok) (No)

og Neeta Jääskö, Anaar (Enare) (Fin)

govva-1-snf-2015-gudrun-e-lindi-neeta-jaasko