Medlemskap i SNF-Samisk KvinneForum

Les om medlemskap her

Eller kontakt oss: snf@trollnet.no

Medlemskap i SNF betales slik (NB! husk å oppgi navn som referanse):

§ Norga/Norge 150 nkr: Ruoŧŧa/Sverige 150 SEK

§ DnB kontonr 0540.06.51819

IBAN: NO46 0540 0651 819

DNB Bank ASA, Box 1600, Sentrum, N-0021 Oslo BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Suomi/Finland 17 Euro

POP Utsjoki 564173-23071

IBAN: FI45 5641 7320 0030 71, Pohjolan Osuuspankki, FIN-99980 Utsjoki

VEDTEKTER

1. SNF-Sámi NissonForum (Samisk KvinneForum)

Etablert som et samisk kvinnenettverk  6. februar 1993 i Karasjok, og som allsamisk organisasjon  23. juni  1998 i Harstad.  Vedtekter godkjent på Harstad-årsmøtet  23. juni  1998, og senest endret på  årsmøtet i Tromsø 27. oktober 2013.

2. FORMÅL

Sámi NissonForum har som formål å:

· øke kvinners deltagelse og innflytelse i samiske lokalsamfunn, grunnlagt på samisk språk og kultur

· skolere og motivere samiske kvinner til engasjement og utvikling på egne vilkår

· dokumentere samekvinners liv og arbeid, både historisk og i dag

· fokusere på samekvinners helse og på helse- og sosiale spørsmål i det samiske samfunnet, som situasjonen for eldre og pårørende og arbeid mot vold mot barn, jenter og kvinner

· søke samarbeid med lag, organisasjoner, institusjoner og nettverk med samme formål

3. MEDLEMSKAP

Samiske kvinner som oppfatter seg som samer, kan være ordinære medlemmer. Andre kan bli støttemedlemmer.

§ 4: MEDLEMSKONTIGENT
Medlemskontigenten betales inn første halvdel av kalenderåret og innen årsmøtet. Årsmøtet bestemmer kontigentens størrelse.

§ 5: VALGBARHET OG STEMMERETT
Personer som har fylt /fyller 15 år i kalenderåret og som har vært ordinære medlemmer i minst tre måneder har stemmerett på årsmøtet og er valgbare til styret. Man kan ikke velges til utsending før man har fylt 18 år.  Støttemedlemmer har bare forslags- og uttalerett, ikke stemmerett.

§ 6: STYRET
Sámi NissonForum ledes av et styre. Styret har fem medlemmer som velges for to år om gangen. Når styret konstituerer seg, velges også leder.   Styret er vedtaktsført når minst tre, inkl. varamedlemmer, er tilstede. Styret er pålagt  å følge særskilte retningslinjer  godkjent av årsmøtet.

§ 7: ÅRSMØTET
Årsmøtet er  Sámi NissonForums høyeste organ og avholdes hvert år. Årsmøtet kalles inn med fire ukers varsel. Årsmøtedokumenter sendes ut senest to uker før årsmøtet.
Saker som årsmøtet skal behandle er:
– Årsmelding for siste periode
– Handlingsplan
– Siste års reviderte regnskap
– Budsjett
– Fastsettelse av medlemskontigent
– Innkomne saker
– Valg av fem styremedlemmer og tre varamedlemmer
– Valg av valgkomite på tre personer
Årsmøtet er vedtaktsført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet.

§ 8: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller 1/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det.

§ 9: VEDTEKTSENDRINGER
Endring av vedtektene må være kunngjort i innkallinga og krever 2/3 flertall på årsmøte.

§ 10: OPPLØSNING
Oppløsning av Sámi NissonForum må være kunngjort i innkallinga og krever 2/3 flertall på et årsmøte. Ved oppløsning skal Sámi NissonForums eiendeler tilfalle det formål som årsmøtet beslutter.